• globus.png
  • zagrljaj.png
  • suncedeca.png
  • autiyam6.jpg
  • devojcice.png

        

   Служба за руководеће, стручно-педагошке, правно-административне,  финансијско рачуноводствене и техничке послове налази се у ул. Цара Душана бр.22, и  чине је следећи сектори:

              -Сектор за стручно-педагошке послове,

              -Сектор за правно-административне послове,                             

              -Сектор за финансијско-рачуноводствене послове и

              -Сектор за техничке и послове обезбеђења објеката.

 

СЕКТОР ЗА СТРУЧНО-ПЕДАГОШКЕ  ПОСЛОВЕ

 

              Сектор за стручно-педагошке послове  предшколске установе чине:

-стручни сарадник педагог-руководилац сектора,

-стручни сарадник педагог,

-стручни сарадник-педагог за физичко васпитање,

-стручни сарадник-логопед, 

-сарадник-социјални радник,

-сарадник за унапређивање превентивне здравствене заштите.

          Задатак стручних сарадника јесте да саветодавним радом и другим облицима рада унапређују васпитно-образовни рад и пружају стручну помоћ деци, родитељима, односно старатељима и васпитачима.

         Сарадници својим знањем, саветодавним и стручним радом обезбеђују и квалитетније остваривање неге, исхране, превентивно-здравствене и социјалне заштите.

         

СЕКТОР ЗА ПРАВНО -АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

 

Сектор за правно-административне послове чине:

-секретар –руководилац сектора,

-службеник за јавне набавке,

-правни сарадник,

-референт за правне, кадровске и административне послове,

-технички секретар,

-службеник за односе са јавношћу и маркетинг,

 

Запослени у овом сектору обављају следеће послове:

-Административне, управне, нормативно-правне, кадровске и друге правне послове,

-Планирање и спровођење јавних набавки,

-Безбедност и здравље на раду,

-Планирање и програмирање маркетинга предшколске установе; сарадња са медијима и јавношћу.

 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

         

Овај сектор чине:

      -  руководилац финансијско-рачуноводствених послова,

-дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове,

-самостални финансијско-рачуноводствени сарадник ,

-референт за рачуноводствено-финансијске послове (благајник),

-референт за рачуноводствено-финансијске послове,

-магационер (прехрамбене робе),

-магационер (потрошног и дидактичког материјала, ситног инвентара и резервних делова),

 

Радници овог сектора обављају следеће послове:

-Планирање и реализација прихода и расхода установе,

-Обрачун зарада и других исплата,

-Евиденција долазности деце и дуговања корисника услуга и испис деце,

-Јавне набавке,

-Вођење магацинског пословања,

-Другe финансијскe послове.

 

 

     СЕКТОР ТЕХНИЧКИХ И ПОСЛОВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

 

У овој служби радe следећи радници:

- шеф техничке и службе обезбеђења,организатор инвестиционог и техничког одржсвања и одржавања и одржавање уређаја и опреме-руководилац сектора,

- техничар одржавања уређаја и опреме (ложач) – 3 извршиоца,

- техничар одржавања уређаја и опреме (електричар),

-домар-мајстор одржавања- 4 извршиоца.

      Запослени у овом сектору  су задужени за стручно и техничко одржавање објеката  и  обезбеђивање  услова за несметани боравак деце  (поправке, грејање, уређеност дворишта и др.).