Боравак деце

Целодневни боравак се остварује у времену од 5.30 до 17.30 часова- у другој смени од 11.00 до 22.30 часова, док се полудневни боравак одвија од 8.00 до 12.00 часова, односно од 13.00 до 17.00 часова.

Један дан у вртићу

* 5,30 - 7,45 окупљање деце, васпитно-образовни рад и припрема за доручак

* 7,45 - 8,00 jутарња гимнастика

* 8,00 - 8,30 доручак

* 8,30 - 11,00 вођене и активности по избору деце

* 11,00 - 11,30 ужина

* 11,30 - 13,00 подневни одмор и мирне активности за предшколце

* 13,00 - 13,30 устајање, облачење и припрема за ручак

* 13,30 - 14,00 ручак

* 14,00 - 17,30 слободне активности и одлазак кући

Више информација о распореду дневних активности

Јеловник
На сајту
Имамо 29 гостију на мрежи

 

 

Упис деце регулисан је Статутом Предшколске установе „Наше дете“. Законску регулативу за део који се односи на политику пријема деце чине:

· Закон о основама система образовања и васпитања ( „Службени гласник РС“, број 72/09);

· Закон о предшколском васпитању и образовању ( „Службени гласник РС“, број 18/10);

У овим законима су садржана бројна питања везана за пријем деце ( право одн.обавеза уписа деце, питање приритета уписа у предшколску установу идр.).

Статутом Предшколске установе „Наше дете“ предвиђено је да:

Члан 90.

Упис нове деце у Установу – у целодневни и полудневни боравак и у ППП врши се у периоду од 20.маја до 20. јуна текуће за наредну радну годину.

Члан 91.

Упис деце у ППП врши се у свим вртићима у граду и Врањској Бањи и у свим групама полудневног боравка и ППП ван вртића Установе.

Упис у вртићима врше главни васпитачи или друга лица која директор овласти, а упис у групама ППП ван вртића Установе врше васпитачи тих група.

Члан 92.

Установа је обавезна да упише у Установу сву децу која похађају ППП и то у онај облик рада и вртић за који се родитељи определе.

Члан 93.

Упис деце у целодневни боравак врши уписна комисија коју именује директор Установе.

Члан 94.

Приоритет за упис деце у Установу имају деца из осетљивих група:

- деца из породица са специфичном социјалном структуром,

- деца за коју надлежне институције здравствене и социјалне заштите утврде потребу за пријемом у вртић,

- деца са сметњама у развоју

Првенство при упису имају деца:

чија су оба родитеља запослена,

самохраних родитеља ако не спадају у категорију осетљивих група,

чији су родитељи РВИ,

која су 3. и свако наредно дете по реду рођења из породица са више деце.

Члан 95.

Уписна комисија је обавезна да изврши пријем нове деце у целодневни боравак, најкасније до почетка нове радне године.

Уколико не постоје услови да се упишу сва деца у васпитне групе одређеног вртића уписна комисија је обавезна да сачини листу чекања на основу критеријума за утврђивање првенства за упис деце у целодневни боравак из члана 94. овог статута.

Пријем деце у току радне године врши се по приоритету са листе чекања.

Члан 96.

Упис деце и начин рада уписне комисије регулише се посебним Правилником који доноси Управни одбор.

* * * *

Изузетно важно питање пријема односно уписа деце ближе је регулисано и посебним Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу ( „Службени гласник РС“, број 44/2011);

Овај Правилник је ступио на снагу 25.јуна 2011.г. и он још детаљније регулише приоритете за упис, тако да се Комисија за пријем деце придржава свих навода из овог правилника.

Наша Установа се припрема да, већ од ове радне године, изврши измене у организацији пријема деце који ће побољшати процедуру уписа о чему ће сви родитељи бити благовремено обавештени.

 

 
Актуелно

*МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 2018

*ДАН УСТАНОВЕ

*ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "ДЕЧЈА РАДОСТ"

*РЕТРОСПЕКТИВА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

*ДЕЧИЈИ КЛУБ ЗА ПРАВИЛАН РАСТ И РАЗВОЈ

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЛАВЕ ВРТИЋА "НАШЕ ДЕТЕ" ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ!

*ДЕЧЈИ ДАНИ 2018

*ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ УСТАНОВЕ ТОКОМ ЛЕТА

*ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У СЕЛИМА

*2,ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ "ВРЕМЕ РАДОСТИ"

*КРОС РТС -А "КРОЗ СРБИЈУ"

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОРОДИЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ИНТЕРНИ КОНКУРС

*ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "СУНЦЕ"

*СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА

*НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ

*ДЕТЕ УМЕ,ДЕТЕ МОЖЕ ПОКРЕТОМ ДА СТВАРА

*СПОРАЗУМ ИНСТИТУЦИЈА ГРАДА ВРАЊА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

*ОБЕЛЕЖАВАМО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

*ЗАЈЕДНО СМО И ЛЕПШИ И ЈАЧИ

*ПРОСЛАВА РОЂЕНДАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

*РЕТРОСПЕКТИВА- ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

*ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПОРОДИЦУ
Заштита и безбедност деце

Програм превенције и заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је саставни део Годишњег плана рада Установе и сачињен је на основу

Детаљније

Претраживач