Боравак деце

Целодневни боравак се остварује у времену од 5.30 до 17.30 часова- у другој смени од 11.00 до 22.30 часова, док се полудневни боравак одвија од 8.00 до 12.00 часова, односно од 13.00 до 17.00 часова.

Један дан у вртићу

* 5,30 - 7,45 окупљање деце, васпитно-образовни рад и припрема за доручак

* 7,45 - 8,00 jутарња гимнастика

* 8,00 - 8,30 доручак

* 8,30 - 11,00 вођене и активности по избору деце

* 11,00 - 11,30 ужина

* 11,30 - 13,00 подневни одмор и мирне активности за предшколце

* 13,00 - 13,30 устајање, облачење и припрема за ручак

* 13,30 - 14,00 ручак

* 14,00 - 17,30 слободне активности и одлазак кући

Више информација о распореду дневних активности

Јеловник
На сајту
Имамо 24 гостију на мрежи

1. Редовни програми


Програм неге и васпитања деце узраста до три године, програm предшколског васпитања и образовања деце од три године до укључивања у програм припреме за школу реализује се у оквиру целодневног, а ППП у оквиру целодневног и четворочасовног боравка, у зависности од исказаних потреба родитеља.


1.1.Програм неге и васпитања деце узраста до три године

Основни задатак васпитања деце раног узраста је очување, подржавање и оплемењивање спонтаног израза детета у односу на околину и поштовање његове индивидуалне особености у откривању света и развоју.

Васпитање и негу деце до 3 године реализују медицинске сестре-васпитачи остварујући задатке, који су наведени у Општим Основама Програма васпитно-образовног рада са децом узраста до три године.

Приоритетни задаци васпитно-образовног рада са децом јасленог узраста, као и услови за њихово успешно реализовање који се остварују током радне године у дечјим јаслицама су:

- континуирана превентивно-здравствена заштита детета, путем сарадње са Педијатријском службом Дома здравља,

- обезбеђивање квалитетне исхране и неге детета као основног предуслова за правилан психофизички развој;

- уважавање специфичности узраста и индивидуалних потреба детета;

- активности са децом реализују се путем игре, која је битно начело васпитног рада. Обзиром на основна обележја игре, на њен изузетан значај за развој личности детета, веома је важно пружити детету довољно могућности да се слободно и спонтано игра, јер је игра начин мишљења код деце;

- стварање повољне социјално-емотивне климе и структуирање васпитне средине која задовољава потребе и мотивише дете.

Васпитно-образовни рад обухвата следеће програмске целине:

- превентивно-здравствену заштиту

- негу и васпитне активности

- оплемењивање средине

- сарадњу са породицом

Нега и васпитање ће се реализовати кроз: моторичке, сензорно-перцептивне, музичко-ритмичке, графичко-ликовне, интелектуалне и језичке активности.

Адаптација деце на боравак у јаслама

Процес адаптације деце јасленог узраста почиње још у јулу, а наставља се у септембру. Обезбеђивањем привлачне средине и занимљивих активности, осмишљеним и активним присуством родитеља првих дана боравка деце у јаслицама, поштовањем индивидуалног ритма детета и постепеним одвајањем од родитеља олакшавамо процес адаптације деце. Циљ је да се обезбеде оптимални услови за прилагођавање детета на живот у јаслицама.

Посебну пажњу поклањамо сарадњи са породицом (родитељски састанци пре поласка деце у јасле, организован боравак родитеља и детета у јаслицама у периоду адаптације, стална размена информација, подела штампаног материјала-лифлета, индивидуални контакти).

Планирање васпитно-образовног рада медицинских сестара-васпитача и педагошка документација

На основу Програма васпитно-образовног рада са децом узраста до три године, медицинске сестре-васпитачи израђују:

- ниво групе

- месечно планирање васпитно-образовног рада

- недељну реализацију планираног рада и запажања о развоју деце

Поред Основа програма, при планирању и реализацији рада са децом на овом узрасту, медицинске сестре-васпитачи се руководе и специфичностима и карактеристикама конкретне групе деце.

Стручну подршку при планирању и реализацији активности у раду са децом, медицинске сестре-васпитачи могу добити коришћењем приручника „Корак по корак 1“- и „Активности за рад са децом до три године“-`водич за свакодневну употребу

Приоритет на основу самовредновања у раду ове године су:

- унапређење документовања рада у васпитној групи у функцији подстицања дечјег развоја и напредовања;

- настављање са континуираним и планским процесом посматрања и праћења понашања и развоја детета (коришћење књиге, чек листе, протоколи посматрања, портфолио, социограми, албуми...);

- настављање са процесом индивидуализације у циљу пружања одговора на индивидуалне потребе сваког детета:

- остваривање континуиране сарадње са породицом;

- настављање са процесом вредновања и самовредновања применом инструмената.

Следећи кораци у раду ће пратити специфичне потребе добијене током процеса самовредновања.

1.2. Програм предшколског васпитања и образовања деце од три године до укључивања у припремни предшколски програм

Васпитно-образовни рад са децом узраста од три године до укључивања у припремни предшколски програм планира се и реализује у складу са Основама програма васпитно-образовног рада - Модела А и Модела Б. У зависности од изабраног програмског модела структуира се простор и дидактички материјал, организују центри интересовања или кутићи.

Стварањем организованих едукативних средина и разноврсним стимулансима доприноси се реализацији васпитно-образовних циљева: подстиче се развој способности и својстава личности; самосталност, индивидуална одговорност и аутентичност израза и деловања; изграђује позитивна слика о себи, поверење у себе и друге, проширују искуства, подстиче се развој интелектуалних капацитета у складу са развојним потребама, могућностима и интересовањима; подстиче се развој социјалних и моралних вредности; култивишу дечије емоције и негују односи ненасилне комуникације и толеранције; подстиче се развој свести о значају заштите и очувању природне и друштвене средине; развој моторних способности и спретности; креативно изражавање детета; деца се припремају за транзиционе и комплексне периоде живота (припрема и адаптација за полазак у вртић, у школу, рекреативни боравак и сл).

Приоритетни задаци васпитно-образовног рада са децом узраста од три године до укључивања у припремни предшколски програм су:

- стварање повољне средине за учење и развој

- богаћење и подстицање дечјег развоја и напредовања кроз социјални, емоционални, физички и интелектуални развој

- праћење развојних и индивидуалних карактеристика

- остваривање што боље сарадње на различитим плановима, васпитач-дете, васпитач-васпитач, дете-дете, васпитач-родитељ, васпитач-шире окружење....

Наведени задаци реализују се кроз планирање и развијање тема, садржаја, активности чије је полазиште дато у Основама програма васпитно-образовног рада. На основу тога се врши операционализација од стране васпитача (конкретни циљеви, садржаји и активности)

Васпитно-образовни програм се планира, реализује и прати на нивоу групе, на нивоу тима (више група), на нивоу вртића и Установе, како би у складу са конкретним карактеристикама, вртић био аутентично место живљења, учења, игре, раста и развоја детета.

Специфичности сваког вртића, потребе, интересовања, могућности деце у групи, на нивоу вртића као и на нивоу Установе у великој мери одредиће планирање, праћење и евалуацију рада на индивидуалном плану, на плану тимова и на нивоу Установе.

Програмске основе за рад са децом од од три године до укључивања у припремни предшколски програм подразумевају да васпитачи у планирању дефинишу циљеве, руководећи се начелима рада, сагледавајући основну функцију и улогу вртића, имајући у виду ко све и како може да буде део васпитно-образовног процеса (сарадња) и водећи рачуна о детету и његовом окружењу.

Програмски садржаји и задаци дати у Правилнику о Општим основама предшколског програма, у реализацији кроз месечно-недељно-дневно планирање захтевају поштовање:

- узрасних могућности детета

- различитих аспеката развоја

- индивидуализације у раду

- актуелности у животном окружењу

- показатеља праћења рада (евалуација)

- остварене сарадње са родитељима и средином

Кроз развијање планираних тема преточених у садржаје и активности прати се и подстиче физички развој, социо-емоционални, интелектуални, развој комуникације и стваралаштва.

Кроз систем игара и активности (перцептивне, моторичке, откривачке, радне, здравствено-хигијенске активности, активности изражавања...) даје се подршка дететовом развоју и напредовању.

На основу приоритета за ову годину циљ је Повећање обухвата деце узраста од 3 до 5,5 година у редовне и посебне програме. За остварење овог циља Установа ће организовати посебне облике рада у свим вртићима. Васпитне групе у селима биће отворене и за децу овог узраста. Уколико родитељи искажу потребу за тим, отвориће се групе полудневног боравака у којима ће се реализовати овај програм.

1.3.Припремни предшколски програм

Припремни предшколски програм је део обавезног деветогодишњег васпитања и образовања и остварује се у оквиру предшколског васпитања и образовања.

Припремни предшколски програм остварује се у Установи кроз два организациона облика:

- полудневни, четворочасовни рад са децом

- целодневни, кроз рад припремних група у вртићу

Трајање припремног предшколског програма у Установи је у периоду од септембра до јуна месеца.

Полазишта развијања припремног предшколског програма су:

- у концепцији васпитно-образовног рада, као динамичног, флексибилног, интерактивног, отвореног процеса у функцији развоја детета-део развоја је и припрема за полазак у школу

- у схватањима о детету, о игри, о учењу

- у схватањима о улогама детета, одраслог, средине

- у програмској оријентацији

- у садржајима, активностима

- у животном контексту

Циљ васпитно-образовног рада у оквиру ППП је да допринесе:

- целовитом развоју детета

- развоју способности

- проширењу искуства

- богаћењу сазнања о себи, другима и свету око себе, а што све чини основ за даље нове облике учења и укључивања у различите токове живота и рада при чему је школа прва степеница.

Припремни предшколски програм се остварује у складу са Општим основама, са понуђеним моделима и доприноси физичкој, социјалној, емоционалној и интелектуалној готовости и мотивацији детета за полазак у школу.

У години пред полазак у школу задаци васпитно образовног рада су:

- подстицање осамостаљивања детета

- пружање подршке физичком развоју

- јачање социо-емоционалне компетенције

- пружање подршке сазнајном развоју

- неговање радозналости

- подстицање креативности и уважавање индивидуалности

*НАПОМЕНА- планови васпитно-образовног рада су саставни део Годишњег плана и део су документације коју воде васпитачи

 
Актуелно

*МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 2018

*ДАН УСТАНОВЕ

*ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "ДЕЧЈА РАДОСТ"

*РЕТРОСПЕКТИВА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

*ДЕЧИЈИ КЛУБ ЗА ПРАВИЛАН РАСТ И РАЗВОЈ

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЛАВЕ ВРТИЋА "НАШЕ ДЕТЕ" ПРЕДШКОЛСКЕ  УСТАНОВЕ!

*ДЕЧЈИ ДАНИ 2018

*ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ УСТАНОВЕ ТОКОМ ЛЕТА

*ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У СЕЛИМА

*2,ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ "ВРЕМЕ РАДОСТИ"

*КРОС РТС -А "КРОЗ СРБИЈУ"

*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОРОДИЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ИНТЕРНИ КОНКУРС

*ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ

*РОЂЕНДАН ВРТИЋА "СУНЦЕ"

*СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА

*НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ

*ДЕТЕ УМЕ,ДЕТЕ МОЖЕ ПОКРЕТОМ ДА СТВАРА

*СПОРАЗУМ ИНСТИТУЦИЈА ГРАДА ВРАЊА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

*ОБЕЛЕЖАВАМО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

*ЗАЈЕДНО СМО И ЛЕПШИ И ЈАЧИ

*ПРОСЛАВА РОЂЕНДАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАШЕ ДЕТЕ"

*ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

*РЕТРОСПЕКТИВА- ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

*ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2017

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПОРОДИЦУ
Заштита и безбедност деце

Програм превенције и заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања је саставни део Годишњег плана рада Установе и сачињен је на основу

Детаљније

Претраживач